Algemene voorwaarden PowerMindcoach en Shiningkids.nl

Artikel 1:  Definities

Cliënt:
de natuurlijke persoon die een behandel- of coachingtraject volgt bij PowerMindcoach;

PowerMindcoach:
de onderneming die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63982889, tevens handelende onder de naam Shiningkids.nl;

Overeenkomst:
de tussen PowerMindcoach en Cliënt gemaakte afspraken.

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.

2.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.3 Waar in deze voorwaarden “PowerMindcoach” staat dient tevens “Shiningkids” te worden gelezen.


Artikel 3: Overeenkomst en behandelingen

3.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat Cliënt het intakeformulier heeft ingevuld en ondertekend.

3.2 Het staat PowerMindcoach vrij de behandeling van Cliënt te weigeren om hem moverende redenen, bijvoorbeeld indien PowerMindcoach verwacht dat behandeling niet zinvol zou zijn.

3.3 Een behandeling kan tot 24 uur van te voren kosteloos worden afgezegd. Wordt binnen die 24 uur afgezegd, dan is PowerMindcoach gerechtigd het volledige bedrag in rekening te brengen.

3.4 Betalingen van niet-gebruikte behandelingen van een behandelpakket worden enkel gerestitueerd indien PowerMindcoach van oordeel is dat het behandel- of coachingtraject reeds is voltooid.

Artikel 4: Kinderen tot en met 16 jaar

4.1 Beide gezaghebbende ouders moeten akkoord gaan met de behandeling van kinderen onder de 16 jaar.

4.2 Het is de verantwoordelijkheid van de gezaghebbende ouder die een opdracht verleent aan PowerMindcoach dat de andere gezaghebbende ouder op de hoogte wordt gebracht van de behandeling en daarvoor zijn toestemming verleent. Indien laatstgenoemde ouder geen toestemming verleent, zijn de consequenties daarvan voor de eerstgenoemde ouder. PowerMindcoach is hiervoor niet verantwoordelijk en aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

4.3 Waar in deze voorwaarden “Cliënt” staat, dient in het geval van een kind onder de 16 jaar “Cliënt en zijn gezaghebbende ouder(s)” te worden gelezen.

Artikel 5: Betaling

5.1 Betaling dient te geschieden vóór aanvang van het behandel- of coachingtraject, tenzij anders overeengekomen tussen partijen.

5.2 Betaling kan geschieden middels pin, bankoverschrijving of anders indien overeengekomen.

5.3 Door PowerMindcoach vermelde bedragen zijn steeds exclusief BTW.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Geen enkele methode of therapie biedt 100% garantie op het resultaat. PowerMindcoach spant zich in de Overeenkomst met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren zonder daarbij in te staan voor of gehouden te zijn aan enig specifiek resultaat. Bij de uitvoering van de Overeenkomst staat het belang van Cliënt altijd voorop.

6.2 Cliënt verstrekt voorafgaand aan een behandel- of coachingtraject aan PowerMindcoach gevraagd en ongevraagd alle informatie die van belang is of kan zijn voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot informatie over andere behandel- of coachingtrajecten of therapieën die Cliënt volgt of medicatie die Cliënt gebruikt. Ook gedurende een behandel- of coachingtraject is Cliënt gehouden PowerMindcoach onverwijld op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in therapieën of medicatie. PowerMindcoach is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat PowerMindcoach is uitgegaan van door of namens Cliënt verstrekte onjuiste dan wel onvolledige informatie.

6.3 Het behandel- of coachingtraject van PowerMindcoach is géén vervanging van andere therapieën of medicijnen. Het wijzigen of stoppen van medicatie of andere behandel- of coachingtrajecten dient altijd plaats te vinden in overleg met de behandelend arts of therapeut.

6.4 PowerMindcoach is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel ontstaan door het handelen of nalaten zijdens PowerMindcoach, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid. Indien de uitvoering van een Overeenkomst door PowerMindcoach leidt tot aansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid van PowerMindcoach beperkt tot het bedrag dat de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van PowerMindcoach in het desbetreffende geval uitkeert. Indien de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van PowerMindcoach om welke reden dan ook niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van PowerMindcoach beperkt tot het in rekening gebrachte honorarium voor de betreffende Overeenkomst.

Artikel 7: Vrijwaring

7.1 Cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor beslissingen die hij neemt aan de hand van de behandelingen, zijn eigen gedragingen en de consequenties daarvan. Cliënt vrijwaart PowerMindcoach voor aanspraken op schadevergoeding van derden.

Artikel 8: Geheimhouding

8.1 Alle behandelingen van PowerMindcoach zijn vertrouwelijk. PowerMindcoach zal de gegevens van Cliënt niet aan derden verstrekken zonder voorafgaande toestemming van Cliënt, behoudens indien een wettelijke plicht of een beroepsvoorschrift PowerMindcoach daartoe verplicht.

8.2 Indien dat naar het oordeel van PowerMindcoach noodzakelijk is, zal PowerMindcoach gegevens van Cliënt mededelen aan de arts of therapeut van Cliënt.

8.3 Ingevulde evaluatieformulieren mogen – in geanonimiseerde vorm – te allen tijde worden gebruikt door PowerMindcoach ter promotie van het bedrijf. Na voorafgaande toestemming van Cliënt kan PowerMindcoach een terugkoppeling van Cliënt en beeld- en geluidopnamen gebruiken als referentie op de website of op social media onder vermelding van voornaam, leeftijd en beroep ter promotie van het bedrijf.

Artikel 9: Verjaring en verval

9.1 In afwijking van de wettelijke verjarings- en vervaltermijnen bedraagt de verjarings- en vervaltermijn van alle vorderingen en verweren jegens PowerMindcoach één jaar.

Artikel 10: Vereniging Hypnose Experience Nederland

10.1 PowerMindcoach is aangesloten bij de Vereniging Hypnose Experience Nederland (VHEN) en voldoet daarmee aan de richtlijn en Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Indien daartoe aanleiding is, kan Cliënt een klacht indienen bij de geschillencommissie van de VHEN. De link hiervoor is https://www.vhen.nl/diensten/particulier/

Artikel 11: Rechtskeuze en bevoegde rechter

11.1 De rechtsverhouding  tussen Cliënt en PowerMindcoach wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

11.2 De bevoegde rechter in het arrondissement waarin PowerMindcoach is gevestigd is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.

Algemene voorwaarden PowerMindcoach en Shiningkids, 1 oktober 2017